سامانه ارتباط مردمی و پاسخگویی به شکایات    |    پیگیری پاسخ                   

لطفا کد پیگیری خود را وارد نمائید 
تاریخ
پاسخ

این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است