این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است